Kosár tartalma:  0 termék   Regisztráció            Elfelejtett jelszó  
Könyvbúvár hírlevél
"Ha a név helytelen, a szó sem lehet helyes,
S ha a szavak nincsenek rendben,
akkor a cselekedet sem sikerülhet"
Pu Ji: Az utolsó kínai császár voltam

TERMÉKKATEGÓRIÁK
  Keresés:

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. BEVEZETÉS
Jelen Szabályzat hatálya a www.konyvbuvar.hu internetes honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére terjed ki.
A honlap működtetője az V. fejezetben meghatározott Szolgáltató.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen szabályzatnak – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – bármikor történő megváltoztatására. A Szabályzat módosításai a www.konyvbuvar.hu honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FOGALMAK
1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
1.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 1.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
1.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
1.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
1.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
1.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
1.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
1.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
A Szolgáltató adatkezelés jogalapja az adatvédelmi törvény 3.§ (1) bek.a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja www.konyvbuvar.hu honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre különös szabályok között kerül ismertetésre.
A Szolgáltató a megadott személyes adatok helyességért nem ellenőrzi, azok helyességéért felelősséggel nem tartozik. A megadott adatok helyességért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre tekintettel a Szolgáltató kizárja a megadott e-mail cím felhasználásával a honlapra történő belépéssel összefüggő mindennemű felelősségét. A felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet a Szolgáltató részére megadta.
A felhasználó a honlapon történő regisztrálásával a jelen Szabályzatot kifejezetten elfogadja.

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Szolgáltató az érintett által megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az érintett a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a különös szabályokat tartalmazó III. részben foglaltak szerint vissza nem vonja. A visszavonással érintett adatkezelés megszüntetéséről a Szolgáltató a visszavonás kézhezvételétől számított 10 napon belül gondoskodik. A szolgáltató e kötelezettsége azonban nem érinti a Szolgáltató azon, a 2001. évi CVII. törvényben meghatározott jogát, amely szerint a Szolgáltató a honlapon elérhető szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésnek figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímét. Ezen szabályok alapján a Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetén is leghamarabb csak akkor és abban az esetben szünteti meg az adatkezelést, amikor és amennyiben a szerződés létrejötte elmarad, a szerződés megszűnik, a számlázás megtörténik.

III. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS
A www.konyvbuvar.hu honlap szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a honlapon nincs lehetőség.
A honlapon történő sikeres regisztrációval a felhasználónak a regisztráció során megadott adatai bekerülnek a regisztrációs adatbázisba.
A regisztrációs adatbázisban szereplő, a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja a honlapon elérhető és regisztrációhoz kötött szolgáltatások biztosítása a regisztrált felhasználók számára. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások köréről a felhasználó a honlapon tájékozódhat. Regisztráció szükséges különösen ahhoz, hogy a felhasználó a honlapon szereplő termékeket megvásárolja, a hírlevél szolgáltatásra feliratkozzon, illetve, hogy a termékfigyelő szolgáltatást igénybe vegye.
A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatait a fent meghatározott célra kezelje.
A regisztráció során megadott személyes adatokat a szolgáltató – a jelen pontban meghatározott célra – mindaddig kezeli, amíg az érintett írásban akként nem nyilatkozik, hogy az ezen adatoknak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Ez esetben az érintettnek valamennyi adata a regisztrációs adatbázisból törlésre kerül. A hozzájárulás visszavonását a honlapon meghatározott elektronikus vagy postai elérhetőségen írásban lehet a szolgáltatónak bejelenteni.
A sikeres regisztrációhoz a felhasználó adatainak egy részét köteles megadni, az adatok egy részének megadására pedig a felhasználónak lehetősége van.
A sikeres regisztrációhoz az érintett a következő adatait kell, hogy megadja (regisztrációhoz szükséges kötelező adatok):

- e-mail cím,
- regisztrációs jelszó,
- név,
- lakcím.

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban az érintett fenti adatait, valamint a regisztráció időpontját kezeli. Az érintettnek lehetősége van megadnia telefonszámát is. A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele érdekében lehetőség van az arra vonatkozó információ megadására is, hogy az érintett hol értesült a szolgáltatóról, illetve az általa működtetett honlapról.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevélre való feliratkozásról a felhasználó a regisztráció során tud nyilatkozni. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.
A felhasználó által megadott személyes adatok (e-mail cím, jelszó, lakcím, telefonszám) módosítását a felhasználó a honlapon el tudja végezni. A felhasználó a honlapon törölheti azon, a regisztráció során megadott adatát, amely a regisztrációhoz nem kötelező, illetve ezen adatokat a szolgáltató részére megadhatja. A regisztrációhoz szükséges, kötelező adatok egyenkénti törlésére nincsen lehetőség. A regisztrációhoz szükséges kötelező adatok bármelyikének törlése csak az adatok teljes körű törlése keretében lehetséges.
A felhasználó adatainak esetleges, teljes körű törlését a szolgáltatótól a honlapon meghatározott elektronikus vagy postai elérhetőségen írásban lehet kérni, amely a személyes adatoknak a regisztrációs adatbázis céljára történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.
A regisztrációs adatbázis céljára történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása minden olyan szolgáltatás céljára történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának is minősül, amely a honlapon regisztrációhoz kötött.

2. HÍRLEVÉL
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a honlapon a regisztráció során vagy a regisztráció során megadott adatainak módosításával feliratkozzon a hírlevél szolgáltatásra. A szolgáltató rendszeresen, e-mail üzenetben küldött hírlevélben értesíti újdonságairól, aktuális híreiről, ajánlatairól azokat a regisztrált felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték.
A felhasználónak a hírlevél szolgáltatásra a honlapon történő feliratkozása a felhasználó által adott egyértelmű és kifejezetten hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a szolgáltató a felhasználó nevét és e-mail címét a hírlevél küldése céljára kezelje és részére hírlevelet küldjön. A jelen pont szerinti adatkezelésre és hírlevél küldésére a szolgáltató mindaddig jogosult, míg a felhasználó írásban akként nem nyilatkozik, hogy az adatainak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A hírlevélről a felhasználó bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.
A jelen pont szerinti hírlevél szolgáltatásról a minden hírlevélben megtalálható „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra kattintással lehet leiratkozni. A hírlevélről való leiratkozást a felhasználó a szolgáltatónak a honlapon szereplő elektronikus vagy postai címére küldött nyilatkozatában írásban is bejelentheti. A leiratkozás a felhasználó által megadott név és e-mail cím jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

3. TERMÉKFIGYELŐ
A honlap regisztrált felhasználóinak a termékfigyelő funkció segítségével lehetőségük van arra, hogy e-mail üzenet formájában értesítést kérjenek az általuk megadott kritériumoknak megfelelő terméknek a honlapra újonnan történő feltöltéséről. A termékfigyelő funkciónak a felhasználó általi használata esetén a szolgáltató automatikus e-mail üzenetet küldhet az adott termék honlapra újonnan történő feltöltéséről.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS
A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.konyvbuvar.hu honlap működtetését részben vagy egészben harmadik személy részére átengedje és e körben az általa kezelt adatokat is e harmadik személy részére átadja, illetve hozzáférhetővé tegye. Az adatok ily módon történő átadásához az érintettek külön hozzájárulására nincsen szükség, az ehhez való kifejezett hozzájárulást az érintett a jelen Szabályzat elfogadásával szintén megadja. Az adatok átadása nem érinti a Szolgáltató, illetve az adatokat átvevő harmadik személy arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje.

IV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a jelen Szabályzatban jelzett módon.
Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.
Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató csak akkor tagadhatja meg, ha azt az adatvédelmi törvény lehetővé teszi. A Szolgáltató az érintett felvilágosításának megtagadása indokát az érintettel közli. Az elutasított kérelmekről a Szolgáltató az adatvédelmi biztost évente értesíti.
A valóságnak nem megfelelő adatot a Szolgáltató kérelemre helyesbíti. A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett a Szabályzatban foglaltak szerint kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Szolgáltató az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az adatvédelmi törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően megkereshető az adatkezelő is az alább megjelölt elérhetőségein.

GDPR adatkezelés

Fontos számunkra adatainak biztonsága, emellett gazdasági érdekünk is megkívánja felhasználóink megelégedettségét, ezért mindent megteszünk adatai biztonságos kezelése érdekében. Az adatok technikai okokból történő elvesztése, sérülése, vagy egyéb károsodásáért azonban a szolgáltatás jellegére tekintettel nem tudunk felelősséget vállalni. A webáruházban való regisztráció során szükséges a felhasználóknak megadni az alábbi adataikat; név, lakcím, e-mailcím, telefonszám, megrendelési cím, és számlázási adatok. Az adatkezelés jogszabályi alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban eKer tv.) 13/A. §, amely szerint a webáruház az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A webáruház továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A webáruház a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Webáruházunk jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít az illetékes hatóságok, közigazgatási szervek és egyéb szervek felkeresése alapján. Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban való regisztrálással egyúttal kifejezett hozzájárulását adja adatainak az általános szerződési feltételek szerinti céllal és feltételek szerint történő felhasználásra. Az adatkezelés ideje az érintettnek az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a regisztrációjának törléséig tart. Adatainak kezelésének célja a webáruház szolgáltatásainak (különös tekintettel a termékek vásárlására) igénybevételéhez szükséges folyamatok (a termék árának megfizetése, szállítás stb.) lehetővé tétele. Tájékoztatjuk, hogy a webáruház adatait minden esetben a szükséges mértékben a szükséges ideig használja. Adatait a webáruház és a megrendelésének teljesítésében részt vevő partnereink kezelik a megrendelés teljesítéshez szükséges mértékben, módon és ideig. A webáruháznak megadott adataiba való betekintést, adatainak módosítását, regisztrációs fiókján keresztül végezheti. A webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a webáruház a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruházzal való viszonyán alapuló adatkezelés jogszerűtlensége, ill. egyéb adatkezelési szabálytalanságok, vagy mindezek gyanúja esetén jogorvoslatért fordulhat egyebek mellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

V. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Horváth Csilla ev.
Székhely: 3100 Salgótarján, Táncsics út 31.
Telefon: 06-30/6745948
Nyilvántartási szám: 31744922
Adószám: 66105439-1-32
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63231/2013
Képviselő: Horváth Csilla

ÚJDONSÁGOK
Ifjúsági könyvek
Szilágyi Zita: Hercegnők ​kézikönyve
Használt könyvek,
Szilágyi Zita: Hercegnők ​kézikönyve
Ár: 4 200 HUF
Ifjúsági könyvek
Ketil Jakobsen: Pörgess és pörögj fel! Őrülten jó pörgetős játékok csajos bulikra
Használt könyvek,
Ketil Jakobsen: Pörgess és pörögj fel! Őrülten jó pörgetős játékok csajos bulikra
Ár: 3 300 HUF
Ifjúsági könyvek
Sam Llewellyn: Három ​kis aranyos
Használt könyvek,
Sam Llewellyn: Három ​kis aranyos
Ár: 1 200 HUF
Ifjúsági könyvek
Norah McClintock: A ​betörő (Riley Donovan)
Használt könyvek,
Norah McClintock: A ​betörő (Riley Donovan)
Ár: 1 400 HUF
Ifjúsági könyvek
Elizabeth Lenhard: A megdöbbentő eltűnés - Képregénnyel
Használt könyvek,
Elizabeth Lenhard: A megdöbbentő eltűnés - Képregénnyel
Ár: 700 HUF

 

NÉPSZERŰ TERMÉKEK
Hobbi
Sinka Zoltán: Mágus a családban
Használt könyvek, Barkácsolás
Sinka Zoltán: Mágus a családban
Ár: 3 000 HUF
Egészség, Wellness
Hanne Marquardt: Reflexzónamasszázs lábon
Használt könyvek,
Hanne Marquardt: Reflexzónamasszázs lábon
Ár: 1 500 HUF
Idegennyelvű könyvek
: ПРОЧНОСТЬ - УСТОЙЧИВОСТЬ - КОЛЕБАi
Használt könyvek, Egyéb
: ПРОЧНОСТЬ - УСТОЙЧИВОСТЬ - КОЛЕБАi
Ár: 800 HUF
Ifjúsági könyvek
Móricz Zsigmond: Árvácska
Használt könyvek,
Móricz Zsigmond: Árvácska
Ár: 500 HUF
Gyermekkönyvek
Jean Coppendale: Aranyhörcsögök és futóegerek
Használt könyvek,
Jean Coppendale: Aranyhörcsögök és futóegerek
Ár: 1 000 HUF

 

Webáruház használata   | Adatvédelmi nyilatkozat   | Kapcsolat   | Általános Szerződési Feltételek   | Szállítás és Személyes átvétel   | Süti használat   |
Copyright © MySystem
A weboldal cookie-kat(„sütiket”) használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.