Kosár tartalma:  0 termék   Regisztráció            Elfelejtett jelszó  
Könyvbúvár hírlevél
"Ha nem akarod, hogy hazudjanak:
ne kérdezz!"
Traven: A halálhajó

TERMÉKKATEGÓRIÁK
  Keresés:

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

A www.konyvbuvar.hu online áruházat Horváth Csilla ev. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
A Szolgáltató adatai:
Székhelye: 3100 Salgótarján, Táncsics út 31.
Elektronikus elérhetősége: info@konyvbuvar.hu
Nyilvántartásba vételi száma: 31744922
Adószáma: 66105439-1-32

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A szolgáltatások igénybevétele, a vásárlás, a regisztrált és a honlapra bejelentkezett felhasználók számára lehetséges.
2. A megrendelések leadása a www.konyvbuvar.hu oldalon elérhető internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, a honlapon, interneten keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el és nem teljesít. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A szerződéskötés magyar nyelven történik. A www.konyvbuvar.hu webáruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, amelyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a vásárló által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl a vásárlóval. A Szolgáltató csak a rendelésazonosítóval rendelkező rendelést tekinti érvényesnek.
3. A szerződés tárgya a honlapon feltüntetett, a felhasználó által kiválasztott termékek megvásárlása. Az egyes termékek leírását és az általános forgalmi adót, illetve egyéb kötelező terheket is magában foglaló árát a termék ábrája melletti ismertető tartalmazza. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
4. A rendelés egyes technikai lépéseinek, a bevitt adatok módosítása lehetőségének leírását, a "Webáruház használata" tartalmazza.
5. A rendelés során hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal, e körben minden felelősség a vásárlót terheli. (Például: hibás cím, több vagy kevesebb tétel, esetleg más cím, stb.) Hibás vagy hamis adatokkal megadott rendeléseket a Szolgáltató jogosult érvénytelennek nyilvánítani, törölni, továbbá kétség esetén jogosult ellenőrizni a vásárló által megadott adatok valódiságát.
6. A Szolgáltató a vásárló megrendelésének megérkezését a vásárló felé elektronikus üzenet formájában haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vásárlóhoz, úgy ebben az esetben a vásárló mentesül a szerződéses kötelezettség alól.
7. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül.
8. A vásárlás során a vásárló választhat az alábbi szállítási, illetve átvételi és fizetési módok közül:
8.1. Utánvétellel történő vásárlás kiszállítással. Ez esetben a Szolgáltató a megrendelés megérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül szerződött partnere útján a vásárló által megadott szállítási címre kiszállítja. A vásárló köteles gondoskodni az így kiszállított csomag átvételéről és a termék árának, valamint a szállítási költségnek a szállító részére készpénzben történő kifizetéséről. A szállítási költséget a vásárló a megrendelés során, annak leadás előtt megismerheti. Amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, úgy a vásárló köteles megtéríteni az ebből eredő többletköltségeket a Szolgáltató számára.
8.2. Átutalásos fizetés kiszállítással. Ez esetben a vásárló köteles a megrendelt termék árát és a szállítási költséget a Szolgáltató részére átutalás útján, a megrendelés leadásától számított 10 munkanapon belül megfizetni. Amennyiben ezen határidőn belül a vásárló az ellenértéket nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató kötöttsége megszűnik és a szerződés teljesítésére nem köteles. A teljes fizetendő összeg Szolgáltató számláján történő jóváírását követő legkésőbb 30 napon belül a Szolgáltató gondoskodik a megrendelt és kifizetett termék kiszállításáról. A vásárló köteles gondoskodni az így kiszállított csomag átvételéről. A szállítási költséget a vásárló a megrendelés során, annak leadás előtt megismerheti. Amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, úgy a vásárló köteles megtéríteni az ebből eredő többletköltségeket a Szolgáltató számára.
8.3. Személyes átvétel. A személyes átvétel lehetőségének választása esetén a honlapon feltüntetett címen, a honlapon feltüntetett időtartamban veheti át a megrendelt terméket a vásárló, amelyért külön szállítási költség nem terheli. Átutalásos fizetési mód választása esetén a Szolgáltató a termék a teljes árának vásárló általi megfizetését követő legkésőbb 30 napon belül lehetővé teszi a megvásárolt termék átvételét a honlapon megjelölt helyszínen. Készpénzes fizetés esetén a Vásárló a megrendelés leadását követő legkésőbb 30 napon belül veheti át a terméket a honlapon megjelölt helyszínen, és köteles átvételkor a termék ellenértékét maradéktalanul megfizetni.
9. A vásárló köteles minden esetben a csomagot, küldeményt, a megrendelt termékeket tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a szolgáltató nem fogad el.
10. A Szolgáltató külföldre szóló szállításra rendelést nem vesz fel, ilyet nem teljesít.
11. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő vásárló által megkötött szerződésekre terjed ki. E tekintetben az itt nem szabályozott kérdésekben a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadók.
11.1. A fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a fogyasztó, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételétől számított 3 hónapig gyakorolhatja.
11.2. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől számított három hónapból kevesebb mint 14 munkanap van hátra.
11.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
11.4. A szolgáltató a fogyasztó által kifizetett összeget a termék fogyasztó általi visszaszolgáltatásának feltételével, ezt követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.
11.5. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A fogyasztó köteles ugyanakkor Szolgáltató részére megtéríteni a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat.
12. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

III. Egyéb rendelkezések

1. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az info@konyvbuvar.hu, valamint a 3100 Salgótarján, Táncsics út 31. postai levelező címen.
2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosítsa. A módosítás a honlapon történő közzététellel válik hatályossá.
3. Fogalmak: jelen szabályzat értemében
- vásárló: bárki, aki legalább egy terméket megrendel.
- fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
4. Felelősség
A www.konyvbuvar.hu honlapon működő webáruház akadálytalan működését és/vagy a vásárlást,
- bármely a Szolgáltatóhoz küldött levél ill. adat elvesztése függetlenül attól, hogy papír- vagy elektronikus formában érkezett,
- bármely működési hiba, meghibásodás szoftverekben,
- új termékek esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az oldalain szereplő termékek tartalmának, extráinak a kiadó által történő megváltozásáért,
- a Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami a www.konyvbuvar.hu honlaphoz, illetve a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a vásárló felelős a www.konyvbuvar.hu honlaphoz, illetve a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
- a Szolgálató bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a www.konyvbuvar.hu honlapot és a webáruházat, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a módosítás miatt nem vonható felelősségre. Bármely módosítás abban a honlapon történő megjelenéssel lép hatályba.
- A Szolgáltató nem felel a vásárlókat abból adódóan ért károkért, hogy harmadik személy sérelmükre a szabálysértést, bűncselekményt követett el vagy bármilyen károkozó magatartást tanúsított.
- A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a vásárlás feltételeit és szabályait, törölje regisztrációját.
5. A Vásárló a rendelése(i) leadásával nyilatkozza, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.
9. A személyes adatok kezelésére a www.konyvbuvar.hu / Adatvedelmi nyilatkozat címen megtalálható külön szabályzat rendelkezési vonatkoznak.
10. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
11. A felhasználó a 10. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

ÚJDONSÁGOK
Vallás
Korzenszky Richárd: A Te szavadra...-dedikált
Használt könyvek,
Korzenszky Richárd: A Te szavadra...-dedikált
Ár: 2 000 HUF
Művelődéstörténet
Fodor József: Magyar Építőipari Múzeum születésének története Veszprémben
Használt könyvek,
Fodor József: Magyar Építőipari Múzeum születésének története Veszprémben
Ár: 1 500 HUF
Művelődéstörténet
szerk: Bándi Lászlóné: A veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola jubileumi emlékkönyve
Használt könyvek,
szerk: Bándi Lászlóné: A veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola jubileumi emlékkönyve
Ár: 1 500 HUF
Vallás
Komjáthy István: Mondák könyve
Használt könyvek,
Komjáthy István: Mondák könyve
Ár: 500 HUF
Tudományos könyvek
L. V. Taraszov - A. N. Taraszova: Fizikai kérdések és feladatok
Használt könyvek, Természettudomány
L. V. Taraszov - A. N. Taraszova: Fizikai kérdések és feladatok
Ár: 600 HUF

 

NÉPSZERŰ TERMÉKEK
Tudományos könyvek
Dr. Ákos Károly: Megismerés
Használt könyvek, Társadalomtudomány
Dr. Ákos Károly: Megismerés
Ár: 735 HUF
Filozófia
Belinszkij: Válogatott esztétikai tanulmányok
Használt könyvek,
Belinszkij: Válogatott esztétikai tanulmányok
Ár: 1 575 HUF
Romantika
John Knittel: Arietta
Használt könyvek,
John Knittel: Arietta
Ár: 600 HUF
Sport
Dennis Rodman: A féreg - Az ördögi zseni
Használt könyvek,
Dennis Rodman: A féreg - Az ördögi zseni
Ár: 3 000 HUF
Tankönyvek
: Ábrázoló geometria
Használt könyvek,
: Ábrázoló geometria
Ár: 500 HUF

 

Webáruház használata   | Adatvédelmi nyilatkozat   | Kapcsolat   | Általános Szerződési Feltételek   | Szállítás és Személyes átvétel   | Süti használat   |
Copyright © MySystem
A weboldal cookie-kat(„sütiket”) használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.