Kosár tartalma:  0 termék   Regisztráció            Elfelejtett jelszó  
Könyvbúvár hírlevél
"Az élö ember még minden kimondott szavát
visszavonhatja, csakis a halál teheti szavainkat
és tetteinket véglegesen befejezetté, teljes értéküvé"
Gergely Mihály: Rácsok

TERMÉKKATEGÓRIÁK
  Keresés:

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

A www.konyvbuvar.hu online áruházat Horváth Csilla ev. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
A Szolgáltató adatai:
Székhelye: 3100 Salgótarján, Táncsics út 31.
Elektronikus elérhetősége: info@konyvbuvar.hu
Nyilvántartásba vételi száma: 31744922 (nyilvántartásba vevő szerv: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda)
Adószáma: 66105439-1-32
A konyvbuvar.hu tárhelyszolgáltatója a Tárhely.Eu Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Cégjegyzék: 01-09-909968, Adószám: 14571332-2-42)
Tagja a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A szolgáltatások igénybevétele, a vásárlás, a regisztrált és a honlapra bejelentkezett felhasználók számára lehetséges.
2. A megrendelések leadása a www.konyvbuvar.hu oldalon elérhető internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, a honlapon, interneten keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el és nem teljesít. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A szerződéskötés magyar nyelven történik. A www.konyvbuvar.hu webáruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, amelyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a vásárló által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl a vásárlóval. A Szolgáltató csak a rendelésazonosítóval rendelkező rendelést tekinti érvényesnek.
3. A szerződés tárgya a honlapon feltüntetett, a felhasználó által kiválasztott termékek megvásárlása. Az egyes termékek leírását és az általános forgalmi adót, illetve egyéb kötelező terheket is magában foglaló árát a termék ábrája melletti ismertető tartalmazza. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (info@konyvbuvar.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.
3.1 A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
#Elállási, felmondási nyilatkozat
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (Horváth Csilla ev 3100 Salgótarján, Táncsics út 31.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
4. A rendelés egyes technikai lépéseinek, a bevitt adatok módosítása lehetőségének leírását, a "Webáruház használata" tartalmazza.
5. A rendelés során hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal, e körben minden felelősség a vásárlót terheli. (Például: hibás cím, több vagy kevesebb tétel, esetleg más cím, stb.) Hibás vagy hamis adatokkal megadott rendeléseket a Szolgáltató jogosult érvénytelennek nyilvánítani, törölni, továbbá kétség esetén jogosult ellenőrizni a vásárló által megadott adatok valódiságát.
6. A Szolgáltató a vásárló megrendelésének megérkezését a vásárló felé elektronikus üzenet formájában haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vásárlóhoz, úgy ebben az esetben a vásárló mentesül a szerződéses kötelezettség alól.
7. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül.
8. A vásárlás során a vásárló választhat az alábbi szállítási, illetve átvételi és fizetési módok közül:
8.1. Utánvétellel történő vásárlás kiszállítással. Ez esetben a Szolgáltató a megrendelés megérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül szerződött partnere útján a vásárló által megadott szállítási címre kiszállítja. A vásárló köteles gondoskodni az így kiszállított csomag átvételéről és a termék árának, valamint a szállítási költségnek a szállító részére készpénzben történő kifizetéséről. A szállítási költséget a vásárló a megrendelés során, annak leadás előtt megismerheti. Amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, úgy a vásárló köteles megtéríteni az ebből eredő többletköltségeket a Szolgáltató számára.
8.2. Átutalásos fizetés kiszállítással. Ez esetben a vásárló köteles a megrendelt termék árát és a szállítási költséget a Szolgáltató részére átutalás útján, a megrendelés leadásától számított 10 munkanapon belül megfizetni. Amennyiben ezen határidőn belül a vásárló az ellenértéket nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató kötöttsége megszűnik és a szerződés teljesítésére nem köteles. A teljes fizetendő összeg Szolgáltató számláján történő jóváírását követő legkésőbb 30 napon belül a Szolgáltató gondoskodik a megrendelt és kifizetett termék kiszállításáról. A vásárló köteles gondoskodni az így kiszállított csomag átvételéről. A szállítási költséget a vásárló a megrendelés során, annak leadás előtt megismerheti. Amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, úgy a vásárló köteles megtéríteni az ebből eredő többletköltségeket a Szolgáltató számára.
8.3. Személyes átvétel. A személyes átvétel lehetőségének választása esetén a honlapon feltüntetett címen, a honlapon feltüntetett időtartamban veheti át a megrendelt terméket a vásárló, amelyért külön szállítási költség nem terheli. Átutalásos fizetési mód választása esetén a Szolgáltató a termék a teljes árának vásárló általi megfizetését követő legkésőbb 30 napon belül lehetővé teszi a megvásárolt termék átvételét a honlapon megjelölt helyszínen. Készpénzes fizetés esetén a Vásárló a megrendelés leadását követő legkésőbb 30 napon belül veheti át a terméket a honlapon megjelölt helyszínen, és köteles átvételkor a termék ellenértékét maradéktalanul megfizetni.
9. A vásárló köteles minden esetben a csomagot, küldeményt, a megrendelt termékeket tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a szolgáltató nem fogad el.
10. A Szolgáltató külföldre szóló szállításra rendelést nem vesz fel, ilyet nem teljesít.
11. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
11.1. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
11.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
12. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

III. Egyéb rendelkezések

1. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az info@konyvbuvar.hu, valamint a 3100 Salgótarján, Táncsics út 31. postai levelező címen.
2. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Nógrád Megyei Békéltető Testület; Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a;

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszáma: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: Dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

3. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely #ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (info@konyvbuvar.hu) megadása mellett küldhető be panasz.
4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosítsa. A módosítás a honlapon történő közzététellel válik hatályossá.
5. Fogalmak: jelen szabályzat értemében
- vásárló: bárki, aki legalább egy terméket megrendel.
- fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
6. Felelősség
A www.konyvbuvar.hu honlapon működő webáruház akadálytalan működését és/vagy a vásárlást,
- bármely a Szolgáltatóhoz küldött levél ill. adat elvesztése függetlenül attól, hogy papír- vagy elektronikus formában érkezett,
- bármely működési hiba, meghibásodás szoftverekben,
- új termékek esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az oldalain szereplő termékek tartalmának, extráinak a kiadó által történő megváltozásáért,
- a Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami a www.konyvbuvar.hu honlaphoz, illetve a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a vásárló felelős a www.konyvbuvar.hu honlaphoz, illetve a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
- a Szolgálató bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a www.konyvbuvar.hu honlapot és a webáruházat, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a módosítás miatt nem vonható felelősségre. Bármely módosítás abban a honlapon történő megjelenéssel lép hatályba.
- A Szolgáltató nem felel a vásárlókat abból adódóan ért károkért, hogy harmadik személy sérelmükre a szabálysértést, bűncselekményt követett el vagy bármilyen károkozó magatartást tanúsított.
- A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a vásárlás feltételeit és szabályait, törölje regisztrációját.
7. A Vásárló a rendelése(i) leadásával nyilatkozza, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.
8. A személyes adatok kezelésére a www.konyvbuvar.hu / Adatvedelmi nyilatkozat címen megtalálható külön szabályzat rendelkezési vonatkoznak.
9. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
10. A felhasználó a 10. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

ÚJDONSÁGOK
Ifjúsági könyvek
Szilágyi Zita: Hercegnők ​kézikönyve
Használt könyvek,
Szilágyi Zita: Hercegnők ​kézikönyve
Ár: 4 200 HUF
Ifjúsági könyvek
Ketil Jakobsen: Pörgess és pörögj fel! Őrülten jó pörgetős játékok csajos bulikra
Használt könyvek,
Ketil Jakobsen: Pörgess és pörögj fel! Őrülten jó pörgetős játékok csajos bulikra
Ár: 3 300 HUF
Ifjúsági könyvek
Sam Llewellyn: Három ​kis aranyos
Használt könyvek,
Sam Llewellyn: Három ​kis aranyos
Ár: 1 200 HUF
Ifjúsági könyvek
Norah McClintock: A ​betörő (Riley Donovan)
Használt könyvek,
Norah McClintock: A ​betörő (Riley Donovan)
Ár: 1 400 HUF
Ifjúsági könyvek
Elizabeth Lenhard: A megdöbbentő eltűnés - Képregénnyel
Használt könyvek,
Elizabeth Lenhard: A megdöbbentő eltűnés - Képregénnyel
Ár: 700 HUF

 

NÉPSZERŰ TERMÉKEK
Hobbi
Sinka Zoltán: Mágus a családban
Használt könyvek, Barkácsolás
Sinka Zoltán: Mágus a családban
Ár: 3 000 HUF
Egészség, Wellness
Hanne Marquardt: Reflexzónamasszázs lábon
Használt könyvek,
Hanne Marquardt: Reflexzónamasszázs lábon
Ár: 1 500 HUF
Idegennyelvű könyvek
: ПРОЧНОСТЬ - УСТОЙЧИВОСТЬ - КОЛЕБАi
Használt könyvek, Egyéb
: ПРОЧНОСТЬ - УСТОЙЧИВОСТЬ - КОЛЕБАi
Ár: 800 HUF
Ifjúsági könyvek
Móricz Zsigmond: Árvácska
Használt könyvek,
Móricz Zsigmond: Árvácska
Ár: 500 HUF
Gyermekkönyvek
Jean Coppendale: Aranyhörcsögök és futóegerek
Használt könyvek,
Jean Coppendale: Aranyhörcsögök és futóegerek
Ár: 1 000 HUF

 

Webáruház használata   | Adatvédelmi nyilatkozat   | Kapcsolat   | Általános Szerződési Feltételek   | Szállítás és Személyes átvétel   | Süti használat   |
Copyright © MySystem
A weboldal cookie-kat(„sütiket”) használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.